Contact  |

Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie

Prioritering en escalatie zijn pas in de loop van 2015 in INSISTO geregistreerd, met onvolledige cijfergegevens voor 2015 als gevolg. Onderstaande cijfergegevens steunen op manuele registraties.

Tabel: Aantal prioraanvragen in 2015, naar typemodule en beslissing

  Vlaanderen
  Goedgekeurd Afgekeurd Aantal
aanvragen
JWZ 987 452 1.439
CIG 40 26 66
JWZ CBAW 58 15 73
JWZ contextbegeleiding KI 13 4 17
JWZ dagbegeleiding in groep 7   7
JWZ diagnostiek + verblijf 222 69 291
JWZ kamertraining 81 34 115
JWZ verblijf 546 301 847
Pleegzorg 20 3 23
K&G 109 38 147
CKG 109 38 147
VAPH 558 278 836
VAPH dagopvang 53 5 58
VAPH diagnostiek + verblijf 82 72 154
VAPH GES+ 8 9 17
VAPH mobiele/ambulante begeleiding 23 13 36
VAPH verblijf 392 179 571
Eindtotaal 1.654 768 2.422

In de fase van jeugdhulpregie is de prioritering van hulpvragen een belangrijke onderdeel. De intersectorale regionale prioriteitencommissie (IRPC) beoordeelt priorchecklists voor kinderen en jongeren met een vrijwillige vraag naar VAPH-ondersteuning. Het team jeugdhulpregie doet hetzelfde voor de andere priorchecklists.

In 2015 worden in heel Vlaanderen 2.422 priorchecklists ingediend, waarvan er 1.654 (68,29%) zijn goedgekeurd. Hiervan behandelt de IRPC er 375, en keurt er 200 (53,33%) goed. De meeste priors worden aangevraagd voor (en toegekend aan) kinderen en jongeren met een vraag naar verblijf, zowel in Jongerenwelzijn (n=847, 64,46% goedgekeurd), in het VAPH (n=571, 68,65% goedgekeurd) als in Kind & Gezin (n=147; 74,15% goedgekeurd). Aanvragen voor diagnostiek (al dan niet met verblijf) in Jongerenwelzijn (n=291, 76,29% goedgekeurd) en het VAPH (n=154, 53,25% goedgekeurd) vervolledigen de top 5.

Antwerpen behandelt de meeste prioraanvragen, terwijl Oost-Vlaanderen de meeste priors toekent. In Limburg is er een opvallend hoog aantal prioraanvragen voor VAPH-ondersteuning.

Tabel: Aantal goedgekeurde prioraanvragen in 2015, naar typemodule en soort prior

  Vlaanderen
  door JHR door IRPC obv broer/zus obv migratie interne schakel Totaal
JW 813 2 69 102 1 987
CIG 38   1 1   40
JWZ CBAW 51     7   58
JWZ contextbegeleiding KI 11 1   1   13
JWZ dagbegeleiding in groep 6   1     7
JWZ diagnostiek + verblijf 211 1 3 7   222
JWZ kamertraining 73     8   81
JWZ verblijf 403   64 78 1 546
Pleegzorg 20         20
K&G 95   4 10   109
CKG 95   4 10   109
VAPH 171 198 26 163   558
VAPH dagopvang 1 22 1 29   53
VAPH diagnostiek + verblijf 46 30 3 3   82
VAPH GES+ 7     1   8
VAPH mobiele/ambulante begeleiding 3 15   5   23
VAPH verblijf 114 131 22 125   392
Eindtotaal 1.079 200 99 275 1 1.654

De prioritering gebeurt aan de hand van 2 feitelijke en 4 inhoudelijke criteria.

  • De grote meerderheid van de prioraanvragen wordt goedgekeurd omdat ze voldoen aan één of meerdere inhoudelijke criteria (1.079 beslissingen door jeugdhulpregie en 200 beslissingen door de IRPC, respectievelijk 65,24% en 12,09% van de toegekende priors).
  • Aanvragen die voldoen aan de feitelijke criteria zijn eerder beperkt: 275 prioraanvragen voldoen aan het migratiecriterium (16,63%) en krijgen een prior om te verhuizen naar een andere voorziening voor dezelfde hulp; 99 prioraanvragen krijgen een prior om broers en zussen samen te houden in eenzelfde voorziening (5,99%).

Bij prioritering houden jeugdhulpregie en IRPC ook rekening met een quotum. Slechts 30% van de mogelijke instroom krijgt een prior, omdat een beperkt aantal priors meer garantie geeft op snelle opstart dan het onbeperkt toekennen van priors.

Bovenstaande grafiek geeft de wachttijd van de geprioriteerde hulpvragen. De grafiek houdt enkel rekening met de in de 1e helft van 2015 toegekende priors, en berekent de wachttijd op 31/03/2016 (minstens 9 maanden na toekenning van de prior). 51,13% van de toegekende priors is nog niet opgestart, en 42,33% kan opstarten binnen de 6 maanden. Hierin zijn verschillen merkbaar naargelang de regio en de sector.

Wenst u graag het volledige hoofdstuk te downloaden?

Download dit hoofdstuk