Contact  |

Intersectorale toegangspoort - indicatiestelling

Aantal ingediende A-documenten

Op 1 maart 2014 gaat in heel Vlaanderen de intersectorale toegangspoort (ITP) van start (na de opstart van voorstartregio Oost-Vlaanderen op 16 september 2013). Ze regelt voor alle sectoren van integrale jeugdhulp de toegang tot de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ).

Het proces:

  • Wanneer de cliënt een ondersteuningsnood heeft naar NRTJ vult de contactpersoon-aanmelder samen met de cliënt een A-document in;
  • Dit document bezorgt hij elektronisch aan de ITP van de regio waar de minderjarige gedomicilieerd is;
  • Het proces van indicatiestelling resulteert in het afleveren van een indicatiestellingsverslag met de typemodules die een antwoord bieden op de ondersteuningsnood van de cliënt. Het verslag vermeldt dus op welke soort hulp het kind of de jongere recht heeft en tot wanneer;
  • De cliënt stroomt door naar jeugdhulpregie. Daar wordt de match gemaakt tussen de vraag (‘geïndiceerde typemodules’) en het aanbod (‘de voorzieningen die een hulpaanbod aanbieden’). Jeugdhulpregie gaat samen met de contactpersoon-aanmelder en ouders op zoek waar het kind of de jongere terecht kan voor deze hulp.

Aantallen van aanmelders, typemodules, enz. worden in de tabellen per categorie geteld. Het totaal is dus niet gelijk aan de som van de onderliggende categorieën en percentages opgeteld zijn niet 100%.

Tabel: Aanmeldingen bij ITP, per leeftijd en per regio

  Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant-Brussel West-Vlaanderen Totaal %
0-5 jaar 872 350 538 357 617 2.723 19,0
6-11 jaar 1.259 542 858 637 1.010 4.292 30,0
12-17 jaar 1.871 895 1.458 885 1.210 6.294 44,0
18-21 jaar 416 158 287 179 257 1.296 9,1
Plus 21 jaar 5 1 1 2 1 10 0,1
Totaal (unieke minderjarigen) 4.313 1.901 3.091 2.014 3.039 14.307 100,0
% 30,1 13,3 21,6 14,1 21,2 100,0  

In 2015 zijn er 14.307 unieke kinderen en jongeren aangemeld bij de ITP.

Voor eenzelfde cliënt kunnen meerdere A-documenten worden ingediend, ook bij de toegangspoort van een andere regio. In de tabel worden ze dan in elke categorie geteld. Wanneer voor een kind of jongere in 2015 verschillende A-documenten worden ingediend, kan deze cliënt in twee leeftijdscategorieën worden meegeteld.

Onderstaande tabel toont welke aanmelders in 2015 een A-document indienen bij  de ITP.

Tabel: Aantal unieke minderjarigen die in 2015 worden aangemeld bij de ITP, naar aanmelder en regio

Type Aanvrager Sector Werkvorm  Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant-Brussel West-Vlaanderen Totaal %
Voorzieningen RTJ/NRTJ Totaal     1.136 383 769 466 817 3.566 24,9
Voorzieningen RTJ/NRTJ AWW (CAW) totaal   79 40 50 46 42 257 1,8
  BJB Totaal   810 240 564 328 588 2.527 17,7
  BJB CAH  0 2 2 1 5 0,0
    CIG 22 6 14 27 28 97 0,7
    ONBEKEND** 1 35 2 38 0,3
    OVBJ met verblijf 456 131 285 157 325 1.351 9,4
    OVBJ zonder verblijf 64 14 30 40 39 187 1,3
    PLEEGZORG 278 89 212 106 196 881 6,2
  CGG Totaal   25 14 10 4 9 62 0,4
  CLB Totaal   95 6 15 7 1 124 0,9
  KG Totaal   53 12 36 30 53 184 1,3
  K&G CKG 47 8 30 26 35 146 1,0
    Inloopteam  0  0  0 2 2 0,0
    K&G 6 4 6 4 16 36 0,3
  VAPH Totaal   90 75 103 62 135 465 3,2
  VAPH MFC 85 74 103 49 126 437 3,1
    Onbekend** 1  0  0  0  0 1 0,0
    Thuisbegeleiding 4 1   13 9 27 0,2
JRB Totaal     2.077 786 1.165 783 1.041 5.816 40,6
MDT Totaal     770 419 794 466 798 3.245 22,7
MDT   OOOC 10 9 13 4 9 45 0,3
    OVBJ met verblijf 15  0  0  0  0 15 0,1
    COS 61 8 60 58 27 214 1,5
    GGZ 3  0  0  0  0 3 0,0
    OBC 66 0 4 3 8 81 0,6
    Diensten gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze 1 58 0 2 2 63 0,4
    CLB 262 190 492 217 572 1.731 12,1
    Mutualiteit 270 106 96 105 88 665 4,6
    kinderpsychiatrie 47 36 7 30 31 151 1,1
    revalidatie 44 17 126 51 70 308 2,2
    Onbekend** 0 0 0 0 1 1 0,0
GV Totaal     454 369 447 204 457 1.930 13,5
  OCJ   407 356 401 180 431 1.774 12,4
  VK   47 13 46 24 26 156 1,1
ITP*     50 78 51 229 91 498 3,5
Totaal (unieke minderjarigen)     4.313 1.901 3.091 2.014 3.039 14.307 100,0
%     30,2 13,3 21,6 14,1 21,2 100,0  

* Indien de aanmelder geen toegang heeft tot INSISTO, dient de toegangspoort zelf het A-document in.
** Wanneer de werkvorm van de aanvrager niet gekend is in INSISTO wordt dit weergegeven als onbekend.
***De Vertrouwenscentra kindermishandeling hebben zowel een reguliere als een gemandateerde werking. In INSISTO kunnen zij echter uitsluitend vanuit hun gemandateerde werking aanmelden.

Eén minderjarige kan door verschillende aanmelders in verschillende regio’s aangemeld zijn. In de tabel worden ze dan in elke categorie geteld.

De grootste aanmelder bij de ITP is de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulpverlening. Daarna volgen de voorzieningen uit de rechtstreeks toegankelijke hulp (o.a. brede instap) en voorzieningen uit de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp, in functie van verlengingen van hulp. Multidisciplinaire teams melden ook een belangrijke groep minderjarigen aan. Een zeer beperkt aantal aanmeldingen gebeurt door de toegangspoort zelf. Dat zijn bv. aanmeldingen door jeugdhulpaanbieders die (nog) geen toegang hebben tot INSISTO.

Aantal indicatiestellingsverslagen

Van de 14.307 kinderen en jongeren die in 2015 aangemeld zijn bij de intersectorale toegangspoort (ITP), is voor 13.875 kinderen en jongeren een indicatiestellingsverslag afgeleverd. Daarin worden typemodules uit verschillende sectoren opgenomen. De tabel geeft weer binnen welke sector of combinatie van sectoren de typemodules in het indicatiestellingsverslag zich situeren. De tabel geeft zowel niet-rechtstreeks als rechtstreeks toegankelijke typemodules weer.  Het  indicatiestellingsverslag kan ook hulp buiten integrale jeugdhulp opnemen.

Eenzelfde kind of jongere kan meerdere indicatiestellingsverslagen krijgen met andere typemodules. De totaalcijfers geven telkens het uniek aantal kinderen en jongeren weer, dit is dus niet altijd gelijk aan de som van de onderliggende categorieën.

Voor 432 kinderen en jongeren is (nog) geen indicatiestellingsverslag afgeleverd. Dit kan gaan over cliënten voor wie pas eind december hulp wordt gevraagd of voor wie de hulp nog voor het afleveren van een indicatiestellingsverslag is geannuleerd.

Onderstaande tabel geeft het aantal unieke minderjarigen weer voor wie in 2015 een indicatiestellingsverslag wordt afgeleverd, naar de sector van de erin opgenomen typemodules. Een indicatiestellingsverslag met de daarin opgenomen typemodules geeft de cliënt recht op bepaalde hulp. Het gaat niet over opgestarte hulp.

Tabel: Aantal unieke minderjarigen voor wie in 2015 een indicatiestellingsverslag is afgeleverd, naar de sector van de er in opgenomen typemodules en naar regio

  Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant-Brussel West-Vlaanderen Totaal
BJB 3.495 1.489 2.327 1.454 2.381 11.102
K&G 462 101 259 100 164 1.080
VAPH 1.204 627 1.051 801 976 4.653
CLB 6 0 2 2 0 10
CGG 10 5 4 5 4 28
AWW 229 80 146 86 101 640
crisistypemodules 47 0 19 3 2 71
Buiten toepassingsgebied IJH 277 121 153 107 224 882
Totaal (unieke minderjarigen) 4.182 1.845 3.031 1.909 2.956 13.875

Onderstaande tabel geeft het aantal unieke minderjarigen weer voor wie in 2015 een indicatiestellingsverslag is afgeleverd, naar de combinatie van de sectoren van de er in opgenomen typemodules. Het gaat niet over combinaties in opgestart hulp.

Tabel: Aantal unieke minderjarigen voor wie in 2015 een indicatiestellingsverslag is afgeleverd, naar de combinatie van de sectoren van de erin opgenomen typemodules en naar regio

  Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant- Brussel West-Vlaanderen Totaal %
BJB 2.785 1.213 1.846 1.107 1.932 8.850 63,8
KG 85 26 41 17 13 182 1,3
VAPH 743 431 784 485 626 3.067 22,1
BJB – K&G 261 45 143 45 95 586 4,2
BJB – VAPH 423 189 255 320 335 1.519 10,9
K&G – VAPH 6 4 1 3 2 16 0,1
Meer dan twee sectoren 72 19 35 21 20 165 1,2
Buiten toepassingsgebied IJH 38 23 28 25 36 150 1,1
Totaal (unieke minderjarigen) 4.182 1.845 3.031 1.909 2.956 13.875  
% 30,1 13,3 21,8 13,8 21,3 100,0  

Doorlooptijd in indicatiestelling

Onderstaande tabel toont de doorlooptijd tussen de aanmelding bij de intersectorale toegangspoort en het goedgekeurde indicatiestellingsverslag. In de loop van 2015 wordt technisch mogelijk dat aanmeldingen vanuit de jeugdrechtbank rechtstreeks naar jeugdhulpregie gaan. Sinds begin 2015 geldt reeds de afspraak dat deze dossiers in één beweging door het team indicatiestelling als een consensusdossier doorgaan naar jeugdhulpregie. De dossiers vanuit de jeugdrechtbank worden hier dan ook buiten beschouwing gelaten.

Tabel: Aantal unieke minderjarigen in 2015 naar doorlooptijd, uitgedrukt in aantal dagen tussen aanmelding en indicatiestellingsverslag, naar aanmelder en naar behandeling door indicatiestelling (als besprekingsdossier, dan wel consensusdossier)

  Doorlooptijd (dagen) Aanmelder MDT MaNo Algemeen aanmelders %
Consensus + bespreking
(unieke minderjarigen)
  3.794 3.012 1.876 8.415 100,0
Besprekingsdossiers
(unieke minderjarigen)
  3.195 1.952 1.073 6.100 72,5
Bespreking 0-1 dag 238 49 72 356 4,2
2-15 dagen 1.404 553 512 1.632 19,4
16-30 dagen 852 478 308 2.438 29,0
31-60 dagen 799 602 213 1.612 19,2
Plus 60 dagen 239 348 57 644 7,7
Consensusdossiers Totaal
(unieke minderjarigen)
  726 1.165 937 2.786 33,1
Consensus 0-1 dag 373 60 108 540 6,4
2-15 dagen 163 576 529 576 6,8
16-30 dagen 90 288 198 1.262 15,0
31-60 dagen 109 237 146 491 5,8
plus 60 dagen 14 43 13 70 0,8
%   45,1 35,8 22,3 100,0  

Naargelang het om een consensus- of besprekingsdossier gaat, liggen de doorlooptijden anders:

  • Besprekingsdossier: het voorstel van indicatiestelling wordt besproken op het indicatiestellingsteam, waarna de toegangspoort een teambeslissing neemt over de te indiceren hulp;
  • Consensusdossier: het voorstel van indicatiestelling van de aanmelder wordt overgenomen en door de toegangspoort goedgekeurd als indicatiestellingsverslag.

Indicatiestelling heeft 30 werkdagen om een A-document te behandelen en een indicatiestellingsverslag af te leveren. In een kleine minderheid van de consensusdossiers en ongeveer één derde van de besprekingsdossiers bedraagt de doorlooptijd meer dan 30 dagen. De termijn van 30 dagen kan opschuiven om bv. bijkomende informatie te vragen. Ongeveer de helft van de aanvragen door een gemandateerde voorziening en een derde van de aanvragen door een MDT zijn reeds in 2015 behandeld als consensusdossier. Vanaf 1 januari 2016 is de praktijk van de consensusdossiers veralgemeend en zal de doorlooptijd voor die dossiers aanzienlijk verkorten.

Wenst u graag het volledige hoofdstuk te downloaden?

Download dit hoofdstuk