Contact  |

Multidisciplinaire teams

Voor aanvragen naar VAPH jeugdhulpverlening bij de intersectorale toegangspoort dient er steeds een multidisciplinair team (MDT) betrokken te worden tenzij het om een verlenging gaat van reeds lopende hulp en er geen nieuwe diagnostiek nodig is. Ook voor verlengingen van lopende hulp waarbij nieuwe diagnostiek nodig is of waarin zorgverzwaring aangevraagd wordt dient de indiening te gebeuren door een MDT. Daarnaast kan ook voor een vraag naar NRTJ uit ander aanbod dan het VAPH beroep worden gedaan op een MDT.

De intersectorale toegangspoorten, de ondersteuningscentra voor jeugdzorg en de sociale diensten voor gerechtelijke jeugdhulpverlening kunnen tevens voor een dossier dat door een niet-MDT hulpverlener ingediend is, diagnostiek bij een MDT opvragen.

In 2015 leverden de MDT’s  3.148 keer diagnostiek aan. Het vaakst werd beroep gedaan op de CLB’s  (54%), gevolgd door de mutualiteiten (21%) en de revalidatiecentra (11%).

Tabel: Aantal keer diagnostiek aangeleverd naar soort MDT en regio.

  CLB MUT CGG REVA GVBB OBC COS OOOC KPSY Totaal
Antwerpen 291 262 7 51 16 58 39 0 35 759
Limburg 177 100 0 23 54 15 6 0 39 414
Oost-Vlaanderen 488 109 0 128 0 5 64 0 4 798
Vlaams-Brabant 228 102 0 69 3 13 49 0 1 465
West-Vlaanderen 502 76 0 65 6 10 25 1 27 712
Totaal 1.686 649 7 336 79 101 183 1 106 3.148
% 54% 21% 0% 11% 3% 3% 6% 0% 3% 100%

Gebruikte afkortingen:

CLB: centra voor leerlingenbegeleiding

MUT: mutualiteiten, erkende centra voor maatschappelijk werk

CGG: erkende centra voor geestelijke gezondheidszorg

REVA: erkende centra of diensten voor revalidatie

GVVB: Erkende centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze

OBC: erkende centra voor observatie, oriëntatie medische, psychologische en pedagogische behandeling - VAPH

COS: erkende centra voor ontwikkelingsstoornissen

OOOC: Erkende centra voor onthaal, oriëntatie en observatie – Bijzondere jeugdzorg

KPSY: kinderpsychiatrische ziekenhuizen.

Wenst u graag het volledige hoofdstuk te downloaden?

Download dit hoofdstuk