Contact  |

Bemiddeling

Bemiddeling herstelt de dialoog tussen minderjarigen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken en betrokken hulpverleners met het oog op het oplossen of hanteerbaar maken van conflicten, zodat de verdere hulpverlening niet in het gedrang komt of wordt stopgezet.

Dit proces wordt op gang getrokken door een onafhankelijke, onpartijdige derde: de bemiddelaar. Zijn interventie laat toe dat partijen een eigen oplossing vinden voor hun conflict. Bemiddeling in de jeugdhulp is nog jong. Het is een instrument dat met de start van het nieuwe decreet Integrale jeugdhulp (2014) is ingevoerd om continuïteit in de hulp te helpen waarborgen. Bemiddeling verwerft stilaan zijn plaats in het jeugdhulplandschap.

Jongeren, ouders en hun opvoedingsverantwoordelijken kunnen zelf een bemiddeling online aanvragen. De bekendmaking eind 2015 richtte zich expliciet tot hen. Die investering loont: 30% van de aanvragen komt rechtstreeks van hen.

In 2016 zijn er 81 ontvankelijke aanmeldingen voor bemiddeling. Dit is een lichte terugval ten aanzien van 2015 (91 ontvankelijke aanmeldingen). Er zijn na eind 2015 geen gerichte acties meer ondernomen naar bekendmaking van bemiddeling. Dat kan de lichte terugval in het aantal bemiddelingen verklaren.

Tabel: Ontvankelijke aanmeldingen bemiddeling
(teleenheid: bemiddelingen)

  Ontvankelijke aanmeldingen %
Antwerpen 20 24,7%
Brussel 1 1,2%
Limburg 9 11,1%
Oost-Vlaanderen 18 22,2%
Vlaams-Brabant 6 7,4%
West-Vlaanderen 27 33,3%
Totaal 81 100,0%

(Bron: Registratiesysteem Bemiddeling)

Onderstaande tabellen geven de cijfers van volledig geregistreerde dossiers (n=62). Het gaat hier dus niet over het totaal aantal aanvragen maar over het aantal dossiers dat door de bemiddelaars volledig is geregistreerd in 2016.

Het verschil tussen ingediende aanvragen en geregistreerde bemiddelingen ligt in o.a. de laattijdige registraties en dossiers die pas plaatsvinden in het volgende jaar. Met slechts één aanvraag valt Brussel op, maar ook Limburg (n=5) en Vlaams-Brabant (n=7) tonen lage aantallen.

Tabel: Bemiddeling per regio
(teleenheid: bemiddelingen)

  Aantal %
Antwerpen 11 17,7%
Brussel 1 1,6%
Limburg 5 8,1%
Oost-Vlaanderen 19 30,6%
Vlaams-Brabant 7 11,3%
West-Vlaanderen 19 30,6%
Totaal  62 100,0%

(Bron: Registratiesysteem Bemiddeling)

Van het totaal aantal aanvragen komt 30,6% (n=19) rechtstreeks van jongeren en ouders en 69,4% (n=43) vanuit voorzieningen (vooral Jongerenwelzijn). Tussen de regio’s zijn ook hier verschillen merkbaar. Geleidelijk aan vindt bemiddeling ook ingang in de belendende sectoren van de integrale jeugdhulp.

Tabel: Aantal bemiddelingen per aanmelder en per regio
(teleenheid: bemiddelingen)

  Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal %
Ouders 0 0 1 3 2 6 12 19,4%
Jongeren 2 0 0 1 1 2 6 9,7%
Opvoedings-verantw. 0 0 0 1 0 0 1 1,6%
Totaal cliënten  2 0 1 5 3 8 19 30,6%
Onderwijs 1 0 1 5 0 2 9 14,5%
GGZ 0 0 0 1 0 1 2 3,2%
K&G 0 0 0 2 0 0 2 3,2%
JWZ 5 1 1 3 4 2 16 25,8%
VAPH 2 0 0 2 0 3 7 11,3%
AWW 0 0 2 0 0 0 2 3,2%
Andere (belendende sectoren) 1 0 0 1 0 3 5 8,1%
Totaal hulpverlening 9 1 4 14 4 11 43 69,4%
Aantal geregistreerde dossiers 11 1 5 19 7 19 62 100,0%

(Bron: Registratiesysteem Bemiddeling)

De conflicten die aanleiding geven voor een bemiddeling gaan vooral over het verloop (n=41; 66,1%) en de stopzetting (n=9; 14,5%) van hulpverlening.

Tabel: Aanleiding tot bemiddeling per regio
(teleenheid: dossiers)

  Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal %
Conflict over opstart HV 0 0 0 1 1 1 3 4,8%
Conflict over stopzetting HV 2 0 0 3 1 3 9 14,5%
Conflict over lopende HV 6 1 5 13 3 13 41 66,1%
Andere conflicten 3 0 0 2 2 2 9 14,5%
Totaal 11 1 5 19 7 19 62 100,0%

(Bron: Registratiesysteem Bemiddeling)

Van de 62 geregistreerde dossiers in 2016 zijn 39 (62,9%) bemiddelingen volledig doorlopen.

Tabel: Verloop van de bemiddelingen per regio
(teleenheid: dossiers)

  Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal %
Loutere contactname 2 0 0 3 1 0 6 9,7%
Voortijdig gestopt 1 0 1 10 2 3 17 27,4%
Volledig doorlopen 8 1 4 6 4 16 39 62,9%
Totaal  11 1 5 19 7 19 62 100,0%

(Bron: Registratiesysteem Bemiddeling)

In 43,5% (n=27) van de behandelde aanvragen loopt de hulpverlening verder en zorgt het conflict niet voor een breuk in de hulpverlening.

Tabel: Aantal bemiddelingen per uitkomst per regio
(teleenheid: bemiddelingen)

  Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal  %*
Aantal bemiddelingen zonder akkoord 4 0 3 13 5 9 34 54,80%
Aantal bemiddelingen met overeenkomst als resultaat 7 1 1 6 2 10 27 43,50%
Aantal bemiddelingen met verderzetting/aangepaste HV 6 1 2 6 1 12 28 45,20%
Totaal aantal geregistreerde dossiers 11 1 5 19 7 19 62  

(Bron: Registratiesysteem Bemiddeling)
* % mogen niet opgeteld worden maar worden berekend op het totaal aantal geregistreerde dossiers (62).

Wenst u graag het volledige hoofdstuk te downloaden?

Download dit hoofdstuk