Contact  |

Prioritering

Binnen jeugdhulpregie is de prioritering van hulpvragen een belangrijk onderdeel. De intersectorale regionale prioriteitencommissie (IRPC) beoordeelt priorchecklists voor kinderen en jongeren met een vrijwillige vraag naar VAPH-ondersteuning. Het team jeugdhulpregie doet hetzelfde voor de andere priorchecklists.

In 2017 worden in heel Vlaanderen 3.535 priorchecklists ingediend, waarvan er 1.908 (54%) zijn goedgekeurd. Hiervan behandelt de IRPC er 559, en keurt er 252 (45,1%) goed. De meeste priors worden aangevraagd voor (en toegekend aan) kinderen en jongeren met een vraag naar:

 • verblijf, zowel in Jongerenwelzijn (n=1.144; 51,7% goedgekeurd) als in het VAPH (n=758; 54,1% goedgekeurd);
 • diagnostiek (al dan niet met verblijf) in Jongerenwelzijn (n=370; 69,5% goedgekeurd);
 • verblijf in Kind en Gezin (n=238; 50% goedgekeurd);
 • kamertraining (n=225; 51,1% goedgekeurd).

Ten opzichte van 2015 zijn er 45,9% en ten opzichte van 2016 20,7% meer priorchecklists ingediend. Gezien de opstart van hulp niet toeneemt en dus ook het quotum niet toeneemt, zakt het percentage van goedkeuren verder: van 68,3% in 2015 en 63,5% in 2016 naar 54% in 2017. Bekijk de regionale cijfers voor meer details. 

Tabel: Aantal prioraanvragen naar beslissing
(teleenheid: prioraanvragen)

  Goedgekeurd Afgekeurd Aantal aanvragen %
CIG 31 44 75 2,10%
JW CBAW 124 68 192 5,40%
JW contextbegeleiding KI 36 15 51 1,40%
JW diagnostiek + verblijf 257 113 370 10,50%
JW kamertraining 115 110 225 6,40%
JW verblijf 592 552 1.144 32,40%
Pleegzorg 34 20 54 1,50%
Totaal JW 1.189 922 2.111 59,70%
Totaal K&G 119 119 238 6,70%
IPO verblijf 17 21 38 1,10%
Tehuis verblijf 3 24 27 0,80%
Totaal Onderwijs 20 45 65 1,80%
VAPH dagopvang 56 21 77 2,20%
VAPH diagnostiek + verblijf 64 89 153 4,30%
VAPH GES+ 9 11 20 0,60%
VAPH intensieve behandeling + verblijf 20 51 71 2,00%
VAPH mobiele/ambulante begeleiding 21 21 42 1,20%
VAPH verblijf 410 348 758 21,40%
Totaal VAPH 580 541 1.121 31,70%
Eindtotaal 1.908 1.627 3.535 100,00%
% 54,00% 46,00% 100,00%  

(Bron: Intersectorale toegangspoort)

De prioritering gebeurt aan de hand van twee feitelijke criteria:

 • migratievragen: een zorgvraag van een minderjarige die al gebruik maakt van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en een vraag stelt naar dezelfde module bij een andere jeugdhulpaanbieder;
 • het samenhouden van broers en zussen wanneer het aangewezen is dat ze samen gebruik maken van verblijfsmodules bij dezelfde jeugdhulpaanbieder.

Er zijn ook vier inhoudelijke criteria:

 • de (positieve of negatieve) inschatting of de integriteit van de minderjarige in gevaar is;
 • de (positieve of negatieve) inschatting van de aanwezigheid van een netwerk voor de minderjarige en van de eigen krachten in het netwerk;
 • de (positieve of negatieve) inschatting van het effect van de huidige, lopende hulpverlening;
 • de (positieve of negatieve) inschatting van de al verleende jeugdhulpverlening of hulpverlening (o.a. de historiek van de zorgvraag, de continuïteit van de verleende hulp).

De grote meerderheid van de prioraanvragen wordt goedgekeurd omdat ze voldoen aan één of meerdere inhoudelijke criteria (1.311 beslissingen door jeugdhulpregie en 252 beslissingen door de IRPC; respectievelijk 68,7% en 13,2% van de toegekende priors).

Aanvragen die voldoen aan de feitelijke criteria zijn eerder beperkt:

 • 218 prioraanvragen voldoen aan het migratiecriterium (11,4%) en krijgen een prior om te verhuizen naar een andere voorziening voor dezelfde hulp;
 • 86 prioraanvragen krijgen een prior om broers en zussen samen te houden in eenzelfde voorziening (4,5%).

Er wordt ook bijgehouden hoeveel priors in 2017 worden toegekend om intern te kunnen schakelen in een voorziening wanneer de typemodules die men wil inzetten, nog geen deel uitmaken van de indicatiestelling. Dit gebeurt 41 keer (2,1%), vooral om te schakelen naar verblijf binnen Jongerenwelzijn (n=34).

Bij prioritering houden jeugdhulpregie en IRPC rekening met een quotum. Slechts 30% van de mogelijke instroom krijgt een prior. Een beperkt aantal priors geeft meer garantie op snelle opstart dan het onbeperkt toekennen van priors. In 41,9% van de afgekeurde priorvragen wordt het quotum als reden aangehaald. Dit wil zeggen dat de priorvraag wel voldoet aan de priorcriteria maar andere vragen (die ook voldoen aan de priorcriteria) ingeschat worden als dringender. Voor meer details, bekijk de regionale cijfers.

Tabel: Goedgekeurde priorvragen naar soort prioriteit
(teleenheid: priorvragen)

  Door JHR Door IRPC O.b.v. broer/zus O.b.v. migratie Interne schakel Totaal %
CIG 30 0 0 1 0 31 1,62%
JW CBAW 117 1 0 5 1 124 6,50%
JW contextbegeleiding KI 35 0 0 0 1 36 1,89%
JW diagnostiek + verblijf 255 0 0 1 1 257 13,47%
JW kamertraining 104 0 1 7 3 115 6,03%
JW verblijf 456 2 45 55 34 592 31,03%
Pleegzorg 33 0 0 1 0 34 1,78%
Totaal JW 1.030 3 46 70 40 1.189 62,32%
Totaal K&G 92 0 11 16 0 119 6,24%
IPO verblijf 12 0 1 3 1 17 0,89%
Tehuis verblijf 2 0 1 0 0 3 0,16%
Totaal Onderwijs 14 0 2 3 1 20 1,05%
VAPH dagopvang 4 24 4 24 0 56 2,94%
VAPH diagnostiek + verblijf 30 33 1 0 0 64 3,35%
VAPH GES+ 6 2 0 1 0 9 0,47%
VAPH intensieve behandeling + verblijf 9 11 0 0 0 20 1,05%
VAPH mobiele/ambulante begeleiding 3 17 0 1 0 21 1,10%
VAPH verblijf 123 162 22 103 0 410 21,49%
Totaal VAPH 175 249 27 129 0 580 30,40%
Eindtotaal 1.311 252 86 218 41 1.908 100,00%
% 68,70% 13,20% 4,50% 11,40% 2,10% 100,00%  

(Bron: Intersectorale toegangspoort)

Onderstaande tabel geeft de wachttijd van de geprioriteerde hulpvragen weer. De tabel maakt een onderscheid naar wanneer de prior is toegekend, en berekent de wachttijd van de voor 31/12/2017 opgestarte priors. Sommige jongeren hebben een uitgesproken keuze van voorziening. Wanneer een niet-voorkeursvoorziening aan de prior kan voldoen, resulteert dit dan vaak niet in een opstart.

 • Van de priors die zijn toegekend in 2015 is 4,2% eind 2017 nog niet kunnen instromen en stroomt 80,8% in binnen de 6 maanden.
 • Van de priors die zijn toegekend in 2016, is 24,46% eind 2017 nog niet kunnen instromen, en kan 62,7% binnen de 6 maanden na het toekennen van de prior instromen.
 • In 2017 kan 51,4% binnen de 6 maanden instromen. Gezien ook de kinderen en jongeren die in de tweede helft van 2017 een prior krijgen, zijn meegeteld, is het logisch dat het getal voor die groep minder gunstig is.

Tegelijk blijkt voor alle tot nu toe toegekende priors wel dat steeds minder kinderen en jongeren snel (i.e. binnen 6 maanden) kunnen opstarten. Het opstartperspectief voor priors daalt dus. Het opstartperspectief van priors voor het aanbod van het VAPH is een stuk lager dan in andere sectoren. 66,3% van de in 2015 toegekende priors en 49% van de priors van 2016 kunnen binnen de 6 maanden instromen in de gewenste hulp, terwijl dit voor de sectoren Jongerenwelzijn en Kind en Gezin op respectievelijk 87,8% in 2015 en 69% in 2016 en 94,5% in 2015 en 74% in 2016 ligt. Voor 2017 ligt dat aantal op: VAPH: 36,8% - Jongerenwelzijn: 57,2% en Kind en Gezin: 56,8%. Bekijk de regionale cijfers voor meer details.

Tabel: Wachttijd van geprioriteerde hulpvragen
(teleenheid: % priorvragen)

  Binnen de week Binnen de maand Binnen de 3 maanden Binnen de 6 maanden Binnen de 12 maanden Meer dan 12 maanden Niet opgestart Eindtotaal
JW 6,46% 29,46% 35,79% 16,41% 7,62% 1,68% 2,58% 100,00%
K&G 17,81% 39,73% 30,14% 6,85% 5,48% 0,00% 0,00% 100,00%
VAPH 1,56% 7,35% 27,62% 29,84% 18,49% 7,57% 7,57% 100,00%
Totaal 2015 5,40% 22,38% 32,64% 20,52% 11,27% 3,63% 4,17% 100,00%
JW 4,90% 19,90% 29,40% 14,80% 8,30% 1,50% 21,20% 100,00%
K&G 6,49% 29,87% 29,87% 7,79% 2,60% 0,00% 23,38% 100,00%
OND 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 100,00%
VAPH 1,20% 5,20% 21,00% 21,60% 15,60% 5,00% 30,40% 100,00%
Totaal 2016 3,78% 15,64% 26,80% 16,52% 10,28% 2,52% 24,46% 100,00%
JW 2,97% 17,44% 24,68% 12,09% 2,68% 0,00% 40,14% 100,00%
K&G 5,68% 19,32% 21,59% 10,23% 0,00% 0,00% 43,18% 100,00%
OND 0,00% 11,76% 0,00% 11,76% 0,00% 0,00% 76,47% 100,00%
VAPH 1,36% 2,91% 16,09% 16,47% 5,81% 0,00% 57,36% 100,00%
Totaal 2017 2,58% 12,88% 21,53% 13,37% 3,50% 0,00% 46,13% 100,00%
Eindtotaal 3,81% 16,58% 26,57% 16,53% 8,11% 1,93% 26,46% 100,00%

(Bron: Intersectorale toegangspoort)

Wenst u graag het volledige hoofdstuk te downloaden?

Download dit hoofdstuk