Contact  |

Rondetafels jongvolwassenen

In 2017 is gestart met een beperkt experiment rond jongvolwassenen. Dit is bedoeld om zicht te krijgen op de aard van de problemen waarmee jongvolwassenen geconfronteerd worden, om zo een beter beeld te krijgen van de beoogde doelgroep.

In 2017 zijn in totaal 27 dossiers rond jongvolwassenen (jongeren tussen 16 en 21) behandeld door de teams continuïteit. Onderstaande tabel toont hoeveel dossiers zijn opgenomen binnen elke regio. 

Tabel: Aantal dossiers jongvolwassenen naar geslacht en ITP regio
(teleenheid: dossiers)

  Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal
Man 5 2 11 2 1 21
Vrouw 2 0 3 1 0 6
Totaal 7 2 14 3 1 27 

(Bron: Intersectorale toegangspoort)

Over 27 cases zijn geen algemene conclusies te trekken, maar wel enkele opvallende tendensen aan te geven. De aangemelde situaties zijn zeer complex, een combinatie van VAPH-problematiek, met een psychiatrische of verslavingscomponent. Meestal is er een probleem met verblijf omdat:

  • jongeren een verderzetting in de jeugdhulp niet meer willen;
  • de brug naar hulpverlening voor volwassenen wel wenselijk maar moeilijk te leggen is omdat de financiering niet volgt (VAPH);
  • jongeren terugkeren naar de jeugdhulp omdat alleen leven niet is gelukt en ze in de dakloosheid verzeild zijn.

De afdeling Continuïteit en toegang van Jongerenwelzijn legt actief contact met VAPH, OCMW of andere relevante partners in de volwassenhulp en organiseert rondetafels om een uitvoerbaar ondersteuningsplan voor de jongere te bekomen.

Hieruit blijkt dat het merendeel van de cases is opgenomen in de regio Oost-Vlaanderen. Daarnaast blijkt dat vooral jongens zijn aangemeld in 2017.

Onderstaande tabel toont aan dat het zwaartepunt voor de dossiers die problemen ervaren op het gebied van continuïteit schommelt rond de leeftijd van 17 – 18 jaar, vooral rond de grens van de meerderjarigheid dus. 

Tabel: Aantal dossiers jongvolwassenen naar leeftijd en ITP regio
(teleenheid: dossiers)

  Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal
16 jaar 0 0 1 1 0 2
17 jaar 2 0 3 1 1 7
18 jaar 3 0 6 0 0 9
19 jaar 1 0 2 1 0 4
20 jaar 1 1 1 0 0 3
21 jaar 0 1 1 0 0 2
Totaal leeftijd 7 2 14 3 1 27

(Bron: Intersectorale toegangspoort)

Van de 27 aangemelde dossiers krijgen er in totaal 16 een tijdelijke of structurele oplossing.

Wenst u graag het volledige hoofdstuk te downloaden?

Download dit hoofdstuk