Contact  |

Continuïteit

Bemiddeling

Wie zijn ze?

Referentietabel 81, 82: ontvankelijke aanmeldingen bemiddeling, bemiddelingen per regio (teleenheid: bemiddelingen) (Bron: INSISTO)

Referentietabel 81, 82: ontvankelijke aanmeldingen bemiddeling, bemiddelingen per regio
(teleenheid: bemiddelingen) (Bron: INSISTO)

Het totale aantal ontvankelijke aanmeldingen voor bemiddeling blijft stabiel met 84 aanvragen in 2018.

Regionaal is er een sterke groei (+13%) in Antwerpen (tot 45% van de ontvankelijke aanvragen). In Oost-Vlaanderen zet de terugval van 2017 zich door. Limburg ziet het aantal aanvragen ook dalen. De neerwaartse trend in West-Vlaanderen is gestabiliseerd.

De inkanteling van bemiddeling in de afdeling Continuïteit en toegang (ACT) van het agentschap Jongerenwelzijn kan een verklaring zijn voor de daling in de regio’s Oost-Vlaanderen en Limburg. De overname van de provinciale loketten en dat van de VGC door ACT ging gepaard met personeelswissels. Hierdoor verdween niet alleen het ‘vertrouwde gezicht’ van het loket, maar moest opnieuw kennis en expertise worden opgebouwd. Bovendien hebben niet alle provincies een link gelegd met het nieuwe aanvraagadres van ACT, waardoor ongetwijfeld een aantal aanvragers de weg naar ACT niet vonden. Regio’s die wel investeren in bekendmaking, plukken daar ook de vruchten van.

Het aantal afgewerkte bemiddelingen - aanmeldingen in 2018 die ook zijn afgerond in 2018 - is gedaald. Dit is te wijten aan het feit dat meer aanmeldingen op het einde van het jaar niet afgewerkt zijn in 2018, die bemiddelingsgesprekken lopen nog door in 2019.

Referentietabel 83: aantal bemiddelingen per aanmelder (teleenheid: bemiddelingen) (Bron: INSISTO)

Referentietabel 83: aantal bemiddelingen per aanmelder
(teleenheid: bemiddelingen) (Bron: INSISTO)

In 23% van de gestarte bemiddelingen (n=12) komt de aanvraag rechtstreeks van jongeren, ouders en opvoedingsverantwoordelijken:

Het aantal aanvragen van ouders (19%) blijft nagenoeg stabiel.

Het aantal aanvragen van jongeren is nog verder gedaald, van bijna 10% (6) in 2016 naar bijna 2% (1) in 2018. Het effect van de campagne ‘sociaal incapabele Michiel’ van eind 2015 is weggeëbd.

Voorzieningen zijn met 77% (40) de grootste aanvragers. Jongerenwelzijn is koploper met 46% (24).

Referentietabel 84: aanleiding tot bemiddeling per regio (teleenheid: dossiers) (Bron: INSISTO)

Referentietabel 84: aanleiding tot bemiddeling per regio
(teleenheid: dossiers) (Bron: INSISTO)

61,5% (n=32) van de bemiddelingen betreft een conflict in lopende hulpverlening. Dit blijft het grootste aantal over de jaren heen.

Bemiddeling naar aanleiding van een dreigende stopzetting in de jeugdhulp staat voor 27% (n= 14) van de bemiddelingen. Een lichte daling ten opzichte van 2017. 

Wat krijgen ze?

Bij een bemiddeling kan elke partij, op gelijk welk moment, zich terugtrekken uit het bemiddelingsproces.

Dit kan al snel, wanneer een partij bij contactname door de bemiddelaar het aanbod weigert, of als hij wel op het aanbod ingaat, maar het traject voortijdig stopt.

Referentietabel 85: verloop van de bemiddelingen per regio (teleenheid: dossiers) (Bron: INSISTO )

Referentietabel 85: verloop van de bemiddelingen per regio
(teleenheid: dossiers) (Bron: INSISTO )

In 63,5% (33) van de gestarte bemiddelingstrajecten hebben de partijen het proces volledig doorlopen en afgewerkt. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Er is een daling van bijna 12% in aantal trajecten dat voortijdig stopt op vraag van één van de partijen.

Referentietabel 86: volledig doorlopen bemiddelingen per uitkomst per regio (teleenheid: bemiddelingen) (Bron: INSISTO)

Referentietabel 86: volledig doorlopen bemiddelingen per uitkomst per regio
(teleenheid: bemiddelingen) (Bron: INSISTO)

In 71,2% (n= 37) van de trajecten kan de hulpverlening verder lopen en zorgt het conflict dus niet voor een breuk in de hulpverlening.

Vergeleken met 2017 is dit percentage nog gestegen met 15%.

 

Cliëntoverleg

Wie zijn ze?

Referentietabel 87: ontvankelijke aanmeldingen cliëntoverleg (teleenheid: cliëntoverleg) (Bron: INSISTO)

Referentietabel 87: ontvankelijke aanmeldingen cliëntoverleg
(teleenheid: cliëntoverleg) (Bron: INSISTO)

In 2018 is er een lichte terugval tot 521 aanvragen (559 in 2017).

De verklaring hiervoor ligt eveneens bij de overname van de provinciale loketten en dat van de VGC door ACT, en de groei van het aantal rondetafels jongvolwassenen in Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant realiseren wel een stijging van het aantal aanvragen. Beide regio’s investeren in de bekendmaking van dit instrument bij voorzieningen.

Referentietabel 88b: aantal cliëntoverleg per aanmelder (teleenheid: cliëntoverleg) (Bron: INSISTO)

Referentietabel 88b: aantal cliëntoverleg per aanmelder
(teleenheid: cliëntoverleg) (Bron: INSISTO)

Met bijna 38% (144) van de aanvragen1 is de sector BJB de grootste aanvrager (de helft daarvan door consulenten), gevolgd door VAPH (11%), onderwijs (11%, meestal CLB) en GGZ (10%).

Jongeren, ouders of opvoedingsverantwoordelijken vragen in slechts minder dan 4% van de gevallen het cliëntoverleg aan.

Wat krijgen ze?

De grafieken tonen het aantal dossiers waarvoor het cliëntoverleg volledig is afgerond in 2018. Na volledige registratie konden de voorzitters deze dossiers afsluiten in INSISTO (383). Het gaat dus niet over het totaal aantal aanvragen (521).

Referentietabel 88: aantal registraties / vervolgoverleg / cliënt- en ouderaanwezigheid) / uitkomst overleg (teleenheid: cliëntoverleg) (Bron: INSISTO)

Referentietabel 88: aantal registraties / vervolgoverleg / cliënt- en ouderaanwezigheid) / uitkomst overleg
(teleenheid: cliëntoverleg) (Bron: INSISTO)

Het is een werkpunt in 2018 om de participatiegraad van jongeren én ouders omhoog te krijgen. Met succes:

  • In 2018 is de jongere in 61% van de gevallen aanwezig op het overleg, t.o.v. 28% in 2017.
  • Dezelfde tendens is te zien bij de ouders. Daar klimt het percentage van aanwezigheid van 66% naar ruim 85%.

Elk cliëntoverleg wordt in principe afgerond met een werkplan. In 2018 is dat doel bijna bereikt: het aantal werkplannen klokt af op ruim 96%.

Om de uitvoering van het werkplan op te volgen, moet elk overleg afsluiten met de aanstelling van een hulpcoördinator. In 2018 blijft dit echter - net zoals in 2017 - hangen rond maar 73%.  

____________________________________________________

1 De grafieken tonen het aantal dossiers waarvoor het cliëntoverleg volledig is afgerond in 2018. Na volledige registratie konden de voorzitters deze dossiers afsluiten in INSISTO (383). Het gaat dus niet over het totaal aantal aanvragen (521).

Rondetafels jongvolwassenen

Wie zijn ze?

In 2018 is het aantal dossiers opgenomen door de teams continuïteit gegroeid van 27 tot 135. Daarvan zijn 9 dossiers ‘meegenomen’ uit 2017.

Referentietabel 203: aantal dossiers jongvolwassen naar geslacht (teleenheid: dossiers) (Bron: INSISTO)

Referentietabel 203: aantal dossiers jongvolwassen naar geslacht
(teleenheid: dossiers) (Bron: INSISTO)

Ruim 63% van de dossiers gaat om jongeren tussen de 18 en 21 jaar. Bijna 30% betreft jongeren die nog geen 18 jaar zijn.

Referentietabel 204: aantal dossiers jongvolwassenen naar leeftijd (teleenheid: dossiers) (Bron: INSISTO)

Referentietabel 204: aantal dossiers jongvolwassenen naar leeftijd
(teleenheid: dossiers) (Bron: INSISTO)

Wat krijgen ze?

Gedragsproblemen en psychische of psychiatrische problemen zijn het vaakst geregistreerd, gevolgd door een (vermoeden) van mentale beperking.

Het aantal geregistreerde problematieken is groter dan het aantal jongvolwassenen. Een aantal jongeren cumuleert immers meerdere problematieken. Meestal gaat het om een samenhang met een verslavingsproblematiek.

Referentietabel 204c: problematiek jongvolwassenen (teleenheid: dossiers) (Bron: INSISTO)

Referentietabel 204c: problematiek jongvolwassenen
(teleenheid: dossiers) (Bron: INSISTO)

Bekijk de vergelijkende tabellen met vorig jaar

____________________________________________________

2 Het aantal geregistreerde problematieken is groter dan het aantal jongvolwassenen. Een aantal jongeren cumuleert immers meerdere problematieken. Meestal gaat het om een samenhang met een verslavingsproblematiek.