Contact  |

2021

Centra algemeen welzijnswerk (CAW)

Tabel 123: Aantal kinderen en jongeren CAW op onthaal, per leeftijdscategorie, per regio

Tabel 129: CAW onthaal, volgens clustermodule

Tabel x: Aantal hulpverlenende contacten naar type contact bij een onthaal waar een jongvolwassene bij betrokken is (in het werkjaar)

Tabel 130: Aantal kinderen en jongeren in begeleiding bij een CAW volgens geslacht per regio (teleenheid dossiers, alle begeleidingen)

Tabel 131: Aantal kinderen en jongeren in begeleiding bij een CAW, per leeftijdscategorie en regio (teleenheid dossiers, alle begeleidingen)

Tabel 132: Aantal kinderen en jongeren in begeleiding bij een CAW per functie per provincie (teleenheid dossiers, alle begeleidingen)

Tabel 133: Aantal kinderen en jongeren in begeleiding bij een CAW per clustermodule (teleenheid dossiers, alle begeleidingen)

Tabel 138: Aantal jeugdhulpverlaters ondersteund en geholpen bij het CAW met extra middelen (teleenheid dossiers, alle begeleidingen)

Centra geestelijke gezondheidszorg (CGG)

Tabel 171: Aantal kinderen en jongeren naar leeftijd en regio voor een centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Tabel 172: Aanmelder per zorgperiode naar geslacht voor een centrum geestelijke gezondheidszorg

Tabel 177a: Aanmeldingsreden naar geslacht bij een centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Tabel 177b: Top 5 aanmeldingsredenen per leeftijd bij een centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Tabel 178a: Wachttijd tussen eerste aanmelding en intake

Tabel 178b: Wachttijd tussen intake en opstart begeleiding

Centra voor Integrale Gezinszorg (CIG)

Tabel 20: Aantal dossiers  en aantal unieke cliënten CIG  (RTJ en NRTJ)  (teleenheid: dossiers, unieke cliënten)              

Tabel 24: Aantal RTJ-aanmeldingen voor CIG naar provincie en aanmelder (teleenheid, alle aanmeldingen)  

Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)

Tabel x: Aantal dossiers  en aantal unieke cliënten CKG (RTJ en NRTJ) (teleenheid: dossiers, unieke cliënten)              

Tabel x: Aantal RTJ-aanmeldingen voor CKG naar provincie en aanmelder (teleenheid: aantal aanmeldingen)  

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Tabel 135: Aantal unieke leerlingen met de functie onthaal (alle dossiers, schooljaar 2020-2021)

Tabel 140: Aantal leerlingen per domein voor de functie samenwerking met netwerk (alle dossiers, schooljaar 2020-2021)

Centraal aanmeldpunt (CAP)

Tabel 90: aantal aanvragen gesorteerd per beslissing weergegeven per regime en per provincie (teleenheid: aanvragen en unieke jongeren)   

Tabel 91: gemiddelde duurtijd tussen datum eerste aanvraag en datum aanvraag bij status goedgekeurd naar campus en regime (teleenheid: dagen)

Cliëntoverleg en bemiddeling

Tabel 81/82: (ontvankelijke) aanmeldingen bemiddeling (n= bemiddelingen)      

Tabel 83: aantal bemiddelingen per aanmelder en per regio (n= bemiddelingen)              

Tabel 84: aanleiding tot bemiddeling per regio (n= dossiers)       

Tabel 85: resultaat van de bemiddelingen per regio (n= dossiers)            

Tabel 86: aantal bemiddelingen per uitkomst per regio (n= bemiddelingen)         

Tabel 87: ontvankelijke aanmeldingen cliëntoverleg (n= cliëntoverleg)   

Tabel 88: aantal registraties / vervolgoverleg / Cliënt- en ouderaanwezigheid / uitkomst overleg (teleenheid= cliëntoverleg)        

Tabel 88B: aantal cliëntoverleg per aanmelder en per regio (n= cliëntoverleg)  

Crisishulp aan Huis (CAH)

Tabel 58: Aantal dossiers  en aantal unieke cliënten CAH  (teleenheid: dossiers, unieke cliënten              

Tabel x: Aantal RTJ-aanmeldingen voor crisishulp aan huis (CAH) naar organisatietype, provincie en aanmelder (teleenheid: aantal aanmeldingen)         

Crisisjeugdhulp

Tabel 74: crisisvragen per crisismeldpunt (n= aanmeldingen en cliënten)             

Tabel 75: gedispatchte crisisvragen per crisismeldpunt en leeftijd (n= unieke kinderen en jongeren)

Tabel 76: crisisvragen per crisismeldpunt en aanmelder (n= aanmeldingen en cliënten) 

Tabel 77: aanbod crisishulp volzet (teleenheid= unieke mj; crisistrajecten)         

Tabel 78: inzet crisishulp per crisismeldpunt (n= unieke minderjarigen)  

Tabel 79: VIST-CJ naar regio (n= unieke cliënten)                            

Gemeenschapsinstellingen (GI)

Tabel 69 : Aantal opnames in de GI per campus (teleenheid: opnames) 

Tabel 70: Gemiddelde verblijfsduur per campus (teleenheid: dagen)

GES+ voorziening

Tabel 58: Aantal dossiers en aantal unieke cliënten Ges+  (teleenheid: dossiers, unieke cliënten)

Hulp aan personen met een (vermoeden) van handicap (VAPH)

Tabel 141: aantal kinderen en jongeren (rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp) naar leeftijd, provincie

Tabel 142: aantal kinderen en jongeren (rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp) naar geslacht, provincie

Tabel 143/144/145/146/147: aantal kinderen en jongeren (rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp) opgedeeld naar verblijf, provincie

Tabel 151: aantal ondersteunde kinderen en jongeren door een MFC naar leeftijd, provincie

Tabel 152: aantal ondersteunde kinderen en jongeren door een MFC naar geslacht, provincie

Tabel 157: aantal actieve budgethouders PAB op 31/12

Tabel 158: aantal actieve budgethouders PAB op 31/12 naar geslacht

Tabel 160: aantal minderjarigen met een positieve IMB beslissing naar leeftijd, provincie

Tabel 161: aantal minderjarigen met een positieve IMB beslissing naar geslacht, provincie

Inloopteams

Tabel 181: Aantal unieke gezinnen met minstens één contactmoment bij een inloopteam  (teleenheid: unieke gezinnen, alle dossiers)            

Tabel 182: Aantal verwijzingen vanuit 15 inloopteams naar RTJ (teleenheid: verwijzingen)

Lokale teams Kind en Gezin

Tabel 179: Aantal kinderen met minstens één fysiek contact in preventieve gezinsondersteuning K&G 2020, per provincie (teleenheid: unieke kinderen, alle dossiers).              

Tabel 180: Aantal verwijzingen vanuit preventieve gezinsondersteuning K&G naar vervolghulp RTJ in 2020, per provincie (teleenheid: aantal verwijzingen, alle dossiers).  

Multidisciplinaire teams (MDT)

Tabel 80: diagnostiek aangeleverd naar soort multidisciplinair team (MDT)

Observatie- en behandelcentrum (OBC)

Tabel x: Aantal dossiers  en aantal unieke cliënten OBC (RTJ en NRTJ)  (teleenheid: dossiers, unieke cliënten)              

Tabel x: Aantal RTJ-aanmeldingen voor OBC naar provincie en aanmelder (teleenheid: aantal aanmeldingen)  

Ondersteuningscentra jeugdzorg (OCJ)

Tabel 161: Soort consultvraag per consultteam (teleenheid: consultvragen)

Tabel 162: Aantal unieke aanmeldingen OCJ per regio (teleenheid: unieke aanmeldingen) 

Tabel 163: Aantal aanmeldingen per soort aanmelder en per regio (teleenheid: aanmeldingen)  

Tabel 164: Resultaat aanmelding naar regio (teleenheid: unieke aanmeldingen)

Tabel 165: Resultaat aanmelding naar soort aanmelder (teleenheid: aanmeldingen)       

Tabel 166: Aantal engagementsgesprekken per uitkomst, per fase (teleenheid: engagementsgesprekken)           

Tabel 167: % aantal doorverwijzingen naar het Openbaar Ministerie naar soort aanmelder en per fase 

Onthaal- oriëntatie- en observatiecentra (OOOC)

Tabel 49: Aantal dossiers  en aantal unieke cliënten OOOC  (RTJ en NRTJ)  (teleenheid: dossiers, unieke cliënten)           

Tabel x: Aantal RTJ-aanmeldingen voor OOOC naar provincie en aanmelder (teleenheid: aantal aanmeldingen)    

Organisaties voor bijzondere jeugdzorg (OVBJ)

Tabel 3: Aantal dossiers  en aantal unieke cliënten OVBJ (RTJ en NRTJ) (teleenheid: dossiers, unieke cliënten)              

Tabel 7.1: Aantal RTJ-aanmeldingen voor OVBJ met verblijf naar provincie en aanmelder              

Tabel 7.2: Aantal RTJ-aanmeldingen voor OVBJ zonder verblijf naar provincie en aanmelder

Pleegzorg

Tabel 10: Aantal cliënten met actieve pleegzorg op 31/12/2020 (RTJ en NRTJ) (teleenheid: unieke cliënten)              

Tabel 11: Aantal dossiers  en aantal unieke cliënten pleegzorg  (RTJ en NRTJ) (teleenheid: dossiers, unieke cliënten)           

Tabel 15: Aantal RTJ-aanmeldingen voor pleegzorg naar provincie en aanmelder

Sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ)

Tabel 168: Aantal vorderingen per  leeftijdscategorie en per regio (teleenheid: vorderingen)              

Tabel 169: Aantal vorderingen per vorderingsgrond en per regio (teleenheid: vorderingen)              

Tabel 170: Aantal unieke jongeren met een maatregel vorderingsgrond en per regio (teleenheid: unieke jongeren)   

Tabel 171: Aantal maatregelen per vorderingsgrond en per regio (teleenheid: maatregelen )

Toegangspoort / indicatiestelling

Tabel 93: aanvragen bij de intersectorale toegangspoort, naar aanmelder (n= unieke cliënten)

Toegangspoort / jeugdhulpregie

Tabel 97: nieuwe hulpvragen in regie bij de intersectorale toegangspoort per typemodule en regio (n= unieke cliënten) 

Tabel 98: nieuwe hulpvragen voor niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in een voorziening of pleegzorg (n= unieke cliënten)

Tabel 99: nieuwe hulpvragen naar combinaties van handicap (n= unieke cliënten)

Tabel 100: nieuw opgestarte NRTJ hulp voorzieningen (n= unieke cliënten)

Tabel 101: nieuw opgestarte NRTJ hulp voorzieningen naar leeftijd (n= unieke cliënten)

Tabel 102: nieuw opgestarte NRTJ hulp voorzieningen naar gerechtelijk/vrijwillig traject (n= unieke cliënten)

Tabel 103: nieuw opgestarte NRTJ hulp voorzieningen naar geslacht (n= unieke cliënten)

Tabel 105: doorlooptijd nieuw opgestarte NRTJ hulp voorzieningen (teleenheid: unieke kinderen en jongeren en dagen)

Tabel 106: budgethoogte toegekende PAB’s (n= toegekende PAB's)

Tabel 108: wachtenden NRTJ hulp voorzieningen en PAB (n= unieke cliënten)

Tabel 109: wachtenden NRTJ hulp voorzieningen (n= unieke cliënten)

Tabel 112: wachttijd wachtenden NRTJ hulp voorzieningen per sector Vlaams (teleenheid: unieke kinderen en jongeren en dagen)

Tabel 113: aantal wachtenden die NRTJ hulp krijgen (n= unieke cliënten)

Tabel 114: wachtenden PAB naar leeftijd (n= unieke cliënten)

Tabel 116: wachttijd wachtenden PAB (n= unieke cliënten en dagen)

Tabel 117: aantal wachtenden PAB die NRTJ hulp krijgen (n= unieke cliënten)

Tabel 118a: toegekende kortlopende persoonsvolgende convenanten (n= persoonsvolgende convenanten)

Tabel 118b: toegekende langlopende persoonsvolgende convenanten (n= persoonsvolgende convenanten)

Tabel 119: intersectoraal prioritair te bemiddelen hulpvragen (n= zorgplannen - cliënten)

Toegangspoort/ Prioritering

Tabel 120: aantal prioraanvragen naar beslissing Vlaams en regionaal (1 en 2) (n= prioraanvragen)

Tabel 121: goedgekeurde priorvragen naar soort prioriteit Vlaams en regionaal (1 en 2) (n= priorvragen)

Vertrouwenscentra kindermishandeling (VK)

Tabel 192: Aantal aanmeldingen volgens type melding (teleenheid: meldingen)

Tabel 193: Aantal aanmeldingen VK regulier volgens type aanmelder (teleenheid: meldingen)

Tabel 194: Aantal unieke opgestarte mano-onderzoeken per leeftijdscategorie (teleenheid: unieke opgestarte Mano-procedures)

Tabel 195: Overzicht aanmelders VK MANO per regio (teleenheid: opgestarte mano-procedures)

Tabel 196: Overzicht resultaten van het onderzoek mano (teleenheid: resultaten mano-onderzoek)

Tabel 197: Overzicht resultaten onderzoek mano, per type aanmelder (teleenheid: resultaten mano-onderzoek)

Tabel 198: Belangrijkste problematiek volgens melder (teleenheid: opgestarte mano-procedures)

Tabel 199: Belangrijkste gediagnosticeerde problematiek volgens VK (teleenheid: opgestarte mano-procedures)

Tabel 200: Vergelijking tussen gemelde en gediagnosticeerde problematiek (teleenheid: opgestarte mano-procedures)