Contact  |

Over Jeugdhulp

thema foto gezin met kinderen

Het decreet Integrale jeugdhulp, dat in maart 2014 in werking is getreden, stelde een samenwerking en afstemming van alle actoren in de jeugdhulp voorop. Centraal staat een gezamenlijk engagement voor de minderjarigen, hun ouders of opvoedingsverantwoordelijken en personen uit hun leefomgeving.

7 doelstellingen

Het decreet formuleert zeven cliëntgerichte doelstellingen.

De eerste doelstelling is de vermaatschappelijking van de jeugdhulp, waarbij de eigen kracht en het netwerk ingeschakeld worden om de instroom in de hulpverlening zoveel mogelijk te vermijden. Volgens het subsidiariteitsprincipe probeert men hulpverlening met een hoog ingrijpend karakter enkel te installeren wanneer er echt behoefte aan is.

De tweede doelstelling heeft een goed functioneren voor ogen van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) en (o.a. door de intersectorale toegangspoort) een betere toegang tot de niet-rechtstreeks toegankelijke (NRTJ) hulp.

De derde doelstelling streeft flexibiliteit en continuïteit na in een hulpverleningstraject met zo weinig mogelijk breuken voor het kind of de jongere.

Volgens de vierde doelstelling moet iedere actor binnen de jeugdhulp verontrusting kunnen herkennen en er gepast mee kunnen omgaan; dit moet gezien worden als een gedeelde verantwoordelijkheid, ondersteund door de gemandateerde voorzieningen; de ondersteuningscenta jeugdzorg (OCJ) en de vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK).

Een vijfde doelstelling beoogt een subsidiair aanbod van crisisjeugdhulp, waarbij de inzet van het crisisnetwerk steeds enkel in noodzaak en tijdelijk moet zijn.

De zesde doelstelling zet de participatie van de minderjarigen en hun context in de verf, zowel op het niveau van de individuele casus en van de voorziening als van het structurele beleid.

Tot slot moet een integrale aanpak van de jeugdhulp worden gerealiseerd.

Deze tekst is gebaseerd op de samenvatting van het evaluatierapport decreet Integrale jeugdhulp, uitgevoerd door het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG). Het volledige rapport kan u vinden op https://steunpuntwvg.be/images/swvg-3-rapporten/rapport-ef36-evaluatie-ijh

Lees ook: https://www.jeugdhulp.be/over-jeugdhulp