Contact  |

Aanvragen en opstart toegangspoort

Hoe krijgen jongeren toegang tot bepaalde vormen van jeugdhulp?

Een heel deel van de jeugdhulp is rechtstreeks toegankelijk, de cliënt kan zelf aanmelden bij de organisatie waar hij/zij geholpen wil worden.

Sommige vormen van jeugdhulp zijn echter heel ingrijpend en gespecialiseerd, denk maar aan een voorziening, een pleeggezin of een internaat voor kinderen met een handicap. Het aantal plaatsen in deze vormen van jeugdhulp is beperkt én het gaat om intensieve en ingrijpende hulp. Het is dus belangrijk de tijd te nemen om de vraag naar hulp of ondersteuning grondig te onderzoeken. Daarom gebeurt de toegang tot deze niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp via de intersectorale toegangspoort (ITP).

De toegangspoort maakt een eenvormige en transparante werking mogelijk, én biedt de mogelijkheid om hulp uit verschillende sectoren te combineren. Zo vallen minderjarigen niet langer tussen twee stoelen. Doordat alle aanvragen via één toegangspoort gaan, blijft de meest ingrijpende hulp voorbehouden voor wie deze het hardste nodig heeft. De toegangspoort heeft steeds een duidelijk zicht op de vraag en het aanbod in de jeugdhulp, zo kan de overheid zo nodig bijsturen.

Het jaarlijks aantal kinderen en jongeren met een aanmelding bij de toegangspoort is de voorbije jaren licht gestegen, tot 13.156 in 2020, een stijging met een kleine 4 procent in vergelijking met 2019 (12.663). Daarbij zitten ook een aantal heraanmeldingen bij. Kijken we naar het aantal nieuwe hulpvragen, dan stellen we vast dat die in 2020 (11.002) in vergelijking met 2019 (10.916) nagenoeg gelijk is gebleven.

(Noot: beweeg met je cursor over de balkjes om de exacte waarden weer te geven)

Aantal kinderen en jongeren met een aanmelding bij toegangspoort (NRTJ)

Het merendeel van de opgestarte hulp betreft hulp in een jeugdhulpvoorziening (6.768 in 2020). Een beperkt aantal opstarten betreft een persoonsvolgend aanbod, zoals een persoonlijke assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgende convenant (PVC). Tot slot kent de toegangspoort in een aantal complexe trajecten ook extra middelen toe (IPH). Zie ook de rubriek 'complexe trajecten'

Hieronder een grafiek met het aantal aanvragen en opgestarte hulp bij een jeugdhulpvoorziening (inclusief pleegzorg). Het aantal opstarten is ongeveer gelijk gebleven met het jaar voordien. Het aantal aanvragen is gestegen van 9.538 naar 9.703, een stijging met een kleine 2 procent.

Aantal nieuwe hulpvragen en opgestarte NRTJ hulp (voorziening en pleegzorg)