Contact  |

CLB; Lokale teams K&G; CAW (onthaal); Huizen van het kind; OverKop

We belichten hier enkele belangrijke spelers die laagdrempelig werken: de CLB's (functie onthaal); de lokale teams van Kind en Gezin Opgroeien die de preventieve gezinsondersteuning (PGO) op zich nemen; de CAW's voor hun functie onthaal; de Huizen van het Kind en de Overkophuizen.

CLB

Het CLB onthaalt iedere vraag door de leerling, ouder of schoolteam naar jeugdhulp, dus ook niet-schoolgerelateerde vragen. Voor het schooljaar 2019-2020 gaat het om 223.207 kinderen en jongeren (226.498 in het schooljaar 2018-2019). Dit grote getal weerspiegelt de cruciale rol die de CLB's spelen bij het snel en vroegtijdig opvangen en signaleren van mogelijke problemen. In vergelijking met vorige jaren zien we wel een daling. Dat is een trend die al enkele schooljaren wordt vastgesteld. De CLB's geven zelf in hun jaarverslag wel aan dat het gemiddeld aantal interventies per leerling schooljaar na schooljaar toeneemt, met nu gemiddeld 4,51 interventies per leerling. Die evolutie bevestigt volgens de CLB's dat de zorgzwaarte  toeneemt.

CLBch@t als houvast in coronatijden

Het CLB onthaalt niet alleen vragen op de klassieke manier (nl. face to face) maar zet ook in op online hulpverlening en dit via de CLBch@t, waar leerlingen en hun ouders op een laagdrempelige en anonieme manier een vraag kunnen stellen aan het CLB. In het schooljaar 2019-2020 werden 8.620 gesprekken gevoerd, wat een toename is van 58 % tegenover 2018-2019.

De cijfers van september 2019 tot februari 2020 – voor de coronacrisis – tonen een lichte stijging in vergelijking met dezelfde periode in 2018-2019. Maar toen op maandag 16 maart 2020 een algemene lockdown van kracht ging en de lessen werden opgeschort, nam het aantal chatgesprekken exponentieel toe in vergelijking met dezelfde periode van het jaar voordien. Ook tijdens de zomervakantie was het aantal oproepen behoorlijk hoger dan de voorbije schooljaren. CLBch@t verhoogde de capaciteit en breidde de chaturen uit om in verbinding te blijven.  

Lokale teams Kind en Gezin

De lokale teams van Kind en Gezin bieden van bij de geboorte tot een kind naar school gaat een preventief en ondersteunend programma aan. Het aanbod is op maat van elk gezin én geïntegreerd. Dit wil zeggen dat de verschillende domeinen waarin Kind en Gezin een opdracht heeft (Groeipakket, kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning, adoptie) als één geheel bij de ouder terechtkomen, en bovendien op een gepast moment in het dienstverlenend traject.

In totaal is bij 201.717 unieke kinderen gebruik gemaakt van de dienstverlening van Kind en Gezin in 2020. Dit cijfer is in vergelijking met het voorbije jaar (205.549 in 2019) licht gedaald, dit hangt ook samen met een licht dalende trend bij het totaal aantal kinderen tussen 0 en 12 jaar in Vlaanderen.

Centra algemeen welzijnswerk (onthaal)

Problemen met financiën of administratie, zorgen over huisvesting, relatiemoeilijkheden of problemen met familie of vrienden … Iedereen wordt wel eens geconfronteerd met moeilijkheden en onvoorziene gebeurtenissen. Het centrum algemeen welzijnswerk CAW wil diegenen die het moeilijk hebben, de nodige steun geven om zelf terug verder te kunnen. Het heeft hierbij specifieke aandacht voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving - jongeren, slachtoffers en hun directe omgeving, en gedetineerden en hun directe sociale omgeving -, zowel op individueel niveau als op samenlevingsniveau. Dit doen zij door preventief te werken, door te sensibiliseren en te signaleren, en door te overleggen met de overheid en aan te geven waar de welzijnsproblemen zitten in Vlaanderen en Brussel.

Onthaal is een laagdrempelig proces van vraagverheldering, waarbij samen met de jongere de hulpvraag wordt ontrafeld. Het onthaal kan één tot meerdere gesprekken zijn, en onderscheidt zich van begeleiding doordat er geen doelstellingen aan worden gekoppeld. De vraagverheldering kan een finaliteit op zich zijn of leiden tot directe hulp.

In 2020 onthalen de CAW’s 24.019 kinderen en jongeren tot 25 jaar. Dat is een stijging met 10 procent in vergelijking met het jaar voordien (2019: 21.814).
Die stijging is grotendeels corona-gerelateerd. Het aantal chatgesprekken is in de eerste lockdown heel sterk gepiekt, met een stijging tot 300%. Jongeren hadden minder ontspanningsmogelijkheden en meer mogelijkheden om online te gaan, dit samen met de onzekere situatie zorgde op alle fora voor meer vragen. Daarom is er extra ingezet op extra aanbod en ruimere openingsuren en versterkte bemanning van de chat.

CLB (onthaal), Lokale teams K&G, CAW (onthaal)

Huizen van het Kind

Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties met een lokaal aanbod voor baby’s, kinderen, jongeren en (aanstaande) gezinnen. Lokale krachten worden gebundeld om aanstaande ouders en gezinnen met kinderen en jongeren zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij hun leefwereld te ondersteunen. Begin 2021 zijn er in totaal 227 Huizen van het Kind in Vlaanderen en Brussel, waarbij bijna alle gemeenten in Vlaanderen betrokken zijn.

Meer weten? Lees en bekijk het magazine 'Huizen van het Kind': https://expoo.be/huizen-van-het-kind/magazine-huizen-van-het-kind of surf naar de site: http://www.huizenvanhetkind.be/hk/

Sociaal.net publiceerde recent een artikel over de Huizen van het Kind. Die trekken resoluut de kaart van het proportioneel universalisme. Elke ouder kan er terecht, of je nu van de hogere middenklasse bent of tot een maatschappelijke kwetsbare groep behoort. Maar hoe realiseren ze dit in de praktijk? Ivan Pauwels (Opgroeien) legt het uit: https://sociaal.net/achtergrond/huis-van-het-kind-proportioneel-universalisme/

Overkophuizen

In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.

De komende maanden zullen er naast de 5 bestaande (Tienen, Oostende, Genk, Gent en Mechelen) 25 nieuwe OverKop-huizen opstarten in Vlaanderen en Brussel. 

OverKop nestelt zich op een uniek kruispunt tussen onderwijs, jeugdwerk, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, welzijnswerk en de lokale besturen. Daarmee wordt er afgestapt van het hokjesdenken en wordt er resoluut voor een intersectorale aanpak gekozen. De mix aan expertise wordt gebundeld in een krachtig OverKop-netwerk waar jongeren centraal staan. Vanuit elk OverKop-huis wordt er intensief samengewerkt en kunnen partners hun engagement zelf bepalen. Zo kan het taboe rond psychische problemen bij jongeren verder doorbroken worden en vanuit een warme zorg bijgeschakeld worden naar intensievere hulp als jongeren zelf aangeven dat ze dat nodig hebben.

De 30 OverKop-huizen zullen opgericht worden onder de vleugels van agentschap Opgroeien.

Meer info: 5 fysieke huizen en online platform | OverKop

Bekijk en luister hier het gesproken jaarverslag 2020 van Overkop Gent

Lees hier het verhaal van Alicia: 'Overkop heeft zo goed als mijn leven gered'